บริษัท สัมพันธ์ยนต์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้งแก๊ส LPG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการมากว่า 10 ปี เรามีวิศวกรที่ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบอุปกรณ์จากกรมการขนส่งทางบกออกหนังสือรับรองให้กับลูกค้าที่ใช้บริการในทันที รวมถึงให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้แก๊ส LPG ตามระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอยู่แล้ว

และในตอนนี้ บริษัท สัมพันธ์ยนต์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ยังเป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้ที่สามารถตรวจและทดสอบรถยนต์ที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีประกาศออกมาเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ด้วย
line-spy
facebook-samphanyont
tel_samphanyont
map-samphanyont

หลักเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างไร แตกต่างอย่างไรจากหลักเกณฑ์เดิม

ในส่วนของรายละเอียดการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ตลอดจนส่วนควบต่างๆ หรือการทำงานและอุปกรณ์ของระบบแก๊ส LPG นั้น ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดเดิมซึ่งต้องตรงตามหนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ รวมถึงมีเงื่อนไขในเรื่องของระยะเวลาการตรวจสภาพเช่นเดิมคือ หลังจากที่ผู้ใช้รถมีการติดตั้งแก๊ส LPG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วต้องมีใบวิศวะรับรองจากอู่หรือสถานบริการที่ติดตั้ง และมีการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงในเล่มทะเบียน โดยใบวิศวะจะสามารถใช้ประกอบการต่อภาษีประจำปีได้เป็นระยะเวลา 5 ปี ในแก๊ส LPG เมื่อจะต่อภาษีในปีที่ 6 ของการติดตั้งและใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีการตรวจสภาพของระบบและอุปกรณ์เพื่อขอใบรับรองการตรวจสภาพจากวิศวกรอีกครั้ง หรือจะต้องมีการตรวจสภาพทุกๆ 5 ปี
สำหรับสิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือ กระบวนการขั้นตอนของการตรวจสภาพ โดยสาระสำคัญอยู่ที่สถานบริการที่จะสามารถได้รับสิทธิ์ในการเป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ตามหลักเกณฑ์ใหม่จะต้องมีความพร้อมทางด้านระบบสารสนเทศตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
เพื่อให้ผู้ตรวจและทดสอบบันทึกข้อมูลผลการตรวจและทดสอบ รายงานผลการตรวจและทดสอบ และออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
อีกทั้งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบรถยนต์แต่ละคันในสถานบริการ ณ จุดที่ทำการตรวจและทดสอบจะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและเชื่อมต่อและส่งสัญญาณภาพไปยังระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกตลอดเวลา และต้องจัดเก็บข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
เมื่อตรวจสอบรถแต่ละคันเสร็จสิ้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวินิจฉัยผลการตรวจและทดสอบต้องบันทึกข้อมูลผลการตรวจหรือข้อบกพร่องกรณีที่รถไม่ผ่านการตรวจลงในระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกทันที

รถที่ผ่านการตรวจและทดสอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบจากระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกให้แก่เจ้าของรถพร้อมติดเครื่องหมายผ่านการตรวจและทดสอบที่ด้านในของกระจกกันลมหน้าฝั่งซ้าย และเครื่องหมายผ่านการตรวจและทดสอบถังให้เห็นได้อย่างชัดเจน

สําหรับรถที่ไม่ผ่านการตรวจและทดสอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแจ้งผลการตรวจและข้อบกพร่องของรถคันนั้น พร้อมจัดพิมพ์รายงานผลการตรวจากระบบสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบกให้แก่เจ้าของรถ และหากพบว่าถังไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานเนื่องจากมีข้อบกพร่อง ชํารุด หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ให้พ่นตัวอักษรสีขาวคําว่า “ห้ามใช้ถัง” ไว้ที่ถังในตําแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน
โดยสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสภาพของรถที่ติดตั้งแก๊ส LPG ก็คือ เป็นการตรวจสภาพผ่านระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งจะเชื่อมต่อกับสถานบริการทุกแห่งพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการทำงานในระหว่างการตรวจและทดสอบได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ และยังสามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจและทดสอบย้อนหลังจากระบบได้อย่างน้อย 1 ปี จะไม่ใช่การตรวจสภาพอย่างที่ผ่านมาอีกต่อไป

ข้อกำหนดการตรวจสภาพถังแก๊ส


อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบแก๊สนั้นในการตรวจและทดสอบให้เป็นไปตามหนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ สำหรับ “ถังแก๊ส” ซึ่งเป็นอุปกรร์หนึ่งในระบบที่ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อเรื่องของความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบอย่างมาก
โดยจะต้องมีการตรวจสอบทั้งสภาพภายนอก เช่น

- ถังเปล่าต้องมีน้ําหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของน้ําหนักถังเดิม

- ถังจะต้องไม่มีการบิดเบี้ยวหรือเสียรูปทรง

- ไม่มีร่องรอยของการบุบหรือเป็นหลุมลึกเกินกว่าร้อยละ 50 ของความหนาผนังเดิม

- ไม่มีรอยผุกร่อนเป็นแนวยาวเกินกว่า 75 เซนติเมตร

- ไม่มีรอยบุบเว้าที่รอยเชื่อมลุกเกิน 6 มิลลิเมตร

- ไม่มีรอยบาด รอยขูดขีด หรือทิ่มแทงเกินกว่าร้อยละ 50 ของความหนาผนังเดิม

- และอื่นๆ

และจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของการทนต่อความดันและการรั่วซึมของถังแก๊ส เช่น

- ทดสอบความดันที่ 3.30 เมกะปาสกาล (MPa) เป็นเวลา 30 วินาที ต้องไม่ปรากฏการบวม (Bulge) การบิดเบี้ยว (Distortion) หรือการรั่วซึม (Leakage)

- ทดสอบการขยายตัวด้วยความดัน 3.30 เมกะปาสกาล (MPa) ปริมาตรการขยายตัวถาวรของถังต้องไม่เกิน 1 ใน 5,000 ของความจุถัง

- ทดสอบการรั่วซึมด้วยความดัน 690 กิโลปาสกาล (kPa) แล้วต้องไม่ปรากฏการรั่วซึม

เมื่อถังมีอายุการใช้งานครบ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจและทดสอบครั้งแรก เจ้าของต้องนำรถเข้ารับการตรวจสอบถังแก๊ส หากพบว่าถังไม่ผ่านการตรวจและทดสอบ ผู้ตรวจจะต้องพ่นตัวอักษรสีขาวคําว่า “ห้ามใช้ถัง” ดังนั้นหากเจ้าของรถต้องการใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงต่อไปจะต้องดำเนินการเปลี่ยนถังแก๊สใหม่ แต่หากผ่านการตรวจสอบยังคงสามารถใช้ถังแก๊สใบนั้นได้อีก 5 ปี และนำรถเข้าตรวจและทดสอบอีกครั้งภายใน 30 วันก่อนที่จะต่อภาษีในปีต่อไป
เจ้าของรถที่ใช้แก๊ส LPG หากต้องการตรวจสภาพสามารถเข้ารับบริการได้ที่ บริษัท สัมพันธ์ยนต์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ฝั่งเดียวกับเทศบาลบ้านโป่ง ( เลียบคลองชลประทานดอนตูม ) โดยติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง
line-spy
facebook-samphanyont
tel_samphanyont
map-samphanyont